امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * *
نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
فهرست مطالب نوشته شده توسط مدير سايت 5976
مقدمه نوشته شده توسط مدير سايت 5808
باب اول : در بيان آداب جامه : و كفش پوشيدن نوشته شده توسط مدير سايت 6919
باب دوم : در آداب حلى و زيور پوشيدن : مردان و زنان و سرمه كشيدن نوشته شده توسط مدير سايت 6192
باب سوم : در آداب : خوردن و آشاميدن نوشته شده توسط مدير سايت 6782
باب چهارم : دربيان فضيلت تزويج و آداب : مجامعت و معاشرت زنان : و كيفيت تربيت فرزندان : و معاشرت ايشان نوشته شده توسط مدير سايت 8981
باب پنجم : دربيان آداب مسواك كردن و: شانه كردن و ناخن و شارب گرفتن : و سرتراشيدن و امثال آن نوشته شده توسط مدير سايت 5619
باب ششم : در آداب بوى خوش كردن : و گل بوئيدن و روغن ماليدن نوشته شده توسط مدير سايت 6002
باب هفتم : در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن و دارو كشيدن و آداب بعضى ازاغسال نوشته شده توسط مدير سايت 7622
باب هشتم : در آداب خواب رفتن و بيدار شدن و بيت الخلا رفتن نوشته شده توسط مدير سايت 6832
باب نهم : در آداب حجامت كردن و تنقيه و بعضى از ادويه و معالجه بعضى از امراض وذكر بعضى از ادعيه واحراز نوشته شده توسط مدير سايت 5743
باب دهم : در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ايشان نوشته شده توسط مدير سايت 6053
باب يازدهم : در آداب مجالس از سلام و مصافحه ومعانقه و بوسيدن و آداب عطسه كردن وآداب نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اينها نوشته شده توسط مدير سايت 5092
باب دوازدهم درآداب خانه داخل شدن و بيرون رفتن . نوشته شده توسط مدير سايت 5739
باب سيزدهم : درآداب پياده رفتن و سوار شدن و بازار رفتن و تجارت وزراعت نمودن وچهار پايان نگاه داشتن نوشته شده توسط مدير سايت 5531
باب چهاردهم : در آداب سفر نوشته شده توسط مدير سايت 6029
خاتمه : دربيان بعضى از آداب متفرقه و فوايد نافعه نوشته شده توسط مدير سايت 5679